Categorycultura/lingua

Lingua, presente e futuro

 

Máis un 17 de maio cun carácter reivindicativo, de defensa dos signos de identidade nacional de Galiza. Son moitas as ameazas que afogan a utilización da nosa lingua, o desenvolvemento da cultura propia, a protección do patrimonio e mesmo o coñecemento da historia do país. A dependencia secular segue vixente, malia o feito positivo da autonomía, porque as competencias non son exclusivas nen as suficientes e, asemade, sumáronse novos aspectos  a termos en consideración, como: a globalización neoliberal, os avances comunicacionais, a perda de control sobre sectores chaves da economía, a desfeita do mundo rural, así como importante entrada de inmigrantes e a saída masiva de mozos e mozas galegos.
Continue reading

A lingua que nos dá identidade

Non coincido con aquelas persoas que fan unha análise dramática da situación da lingua galega sen diferenciar o papel antagónico que neste aspecto teñen, por unha banda, os poderes fácticos, e pola outra, as clases populares. É un feito que o galego está en inferioridade de condicións, e  que por cada caso que se poda dar de discriminación dos castelán falantes hai centos que se producen contra os que utilizan o galego; a maioría como se fose algo normal. Ficamos nun contexto que impón o castelán nas empresas, nas relacións comerciais, no ámbito relixioso, xudicial e educativo, así como na maioría dos medios de información e na cultura de masas.
Continue reading

Hexemonía e loita polo poder

Unha acertada caracterización da sociedade, marcarse uns obxectivos claros, analizar se hai máis dunha etapa, ter uns métodos de traballo axeitados para cada unha delas, e unha política de alianzas apropiada, son fundamentais para que os proxectos de liberación nacional e social avancen e terminen en éxito. Agora ben, para desenvolver correctamente estas tarefas políticas é fundamental o traballo colectivo, o partido. Mais, sendo toda organización unha suma de contribucións individuais, teñen moita transcendencia: a experiencia práctica, a comprensión dos sentimentos e estado de ánimo do pobo e a preocupación por aprender doutros procesos semellantes e das reflexións máis sobranceiras que deles se fixo.
Continue reading

O elitismo volve ás universidades

Hai polémicas que non son novas, nen exclusivas dun Estado, como a de cal debe ser a peneira de acceso á Universidade e se debe existir. A pretensión do ministro Wert (co alento do seu partido, xa que ninguén se suicida tomando iniciativas deste tipo sen contar con apoios) de dificultar o estudo superior daqueles estudantes das clases populares que non teñan notas excelentes, revive no Estado español esta polémica. O que chama a atención é que se esquece que os cursos pos-grao, e os centros de estudo privados, hai tempo que xa fixeron unha peneira clasista, restándolle moito valor aos títulos universitarios. Se temos en consideración esta nova realidade, a proposta der Wert no relativo ás becas é aínda máis agresiva, máxime nesta conxuntura de queda dos ingresos e prestacións, e de aumento do desemprego.
Continue reading

Alonso Montero e os atrancos da lingua

O ataque ao nacionalismo galego sempre dá grandes titulares, ben proveña de organizacións de ámbito estatal, como da crítica interna cando é agresiva e destaca polo espectáculo. Nunca tivo a mesma repercusión mediática o papel do nacionalismo na defensa da identidade, da economía, da democracia e das clases populares. Por algo será?… Sempre houbo, dentro e fóra do nacionalismo, persoas que pensaron que este tratamento, reflexo das clases dominantes, podíase mudar evitando a confrontación.
Continue reading

O primeiro presidente de Portugal e Galiza

Resulta difícil de explicar que a Academia Galega (RAG) fixera até agora tan pouco por divulgar, como solicitaba a Mesa Pola Normalización Lingüística no ano 2004, a figuras tan egrexias como son Rodrigues Lapa, Teófilo Braga e Leite Vasconcellos. Todos eles portugueses, e os dous últimos fundadores da RAG. Ambos os tres alentaron estreitar as relacións entre os dous pobos irmáns. Sen dúbida é un dos temas pendentes desta institución, así como contar cunha maior presenza de mulleres.
Continue reading

Feijóo muda de táctica

Non tería que chamar a atención que o Presidente da Galiza dirixa o discurso de fin de ano dende a casa da máis grande poeta do país, Rosalía de Castro, e que noutras ocasións mencione o pensamento político do senlleiro patriota Daniel R. Castelao. Porén neste caso manca, porque se utiliza por parte de quen alenta acotío todo o contrario do que defenderon estas egrexias personalidades. Lembremos, que despois dálle prioridade ao castelán en detrimento do galego no ensino e rebaixa ao mínimo as achegas á difusión da lingua propia. Agora, en momentos simbólicos, arroupase co disfrace de Asterix e pretende ser un máis na defensa de Armórica. En resumo, semella que todo vale para gañar complicidade social. Mesmo reinterpreta o pensamento político de Castelao, esquecendo a súa postura irredutíbel a prol da lingua e cultura de Galiza e da recuperación da soberanía.
Continue reading